Menu

Kontakt

Používateľ týmto udeľuje súhlas na to, aby spoločnosť Marks & Spencer spracovávala osobné údaje používateľa získané pri použití kontaktného formulára, M&S karty, alebo keď u Marks & Spencer používateľ urobí online objednávku v rozsahu uvedenom v aktuálnej politike ochrany osobných údajov Marks & Spencer uverejnenej na webovej stránke Marks & Spencer. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou alebo emailovou formou doručenou spoločnosti Marks & Spencer. Používateľ má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), t. j. predovšetkým právo vyžadovať potvrdenie, či sú osobné údaje o nej spracúvané, právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov ako aj o zdroji, z ktorého sa jeho osobné údaje získali, právo na oznámenie zoznamu spracúvaných osobných údajov, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu jej osobných údajov keď sa účel ich spracúvania skončil alebo ak boli spracúvané v rozpore so zákonom, právo na blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Marks & Spencer alebo sprostredkovatelia, prípadne prepojené spoločnosti v skupine Marks & Spencer, sú oprávnení, v rozsahu a za podmienok dohodnutých so spoločnosťou Marks & Spencer v zmluve, zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať poskytnuté osobné údaje používateľa v súlade s politikou ochrany osobných údajov Marks & Spencer a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.

K číslu pětsetšedesátpět přičtěte padesát a zapište výsledek (pomocí číslic, ne slovy):

* povinné položky